توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقر آهن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقر آهن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقر آهن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقر آهن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 8

مقدمه و هدف :فقر آهن شایع ترین مشکل تغذیه ای در جهان و یکی از عمده ترین علل کم خونی، به خصوص در دختران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کمخونی فقر آهن انجام شد. روش ها این مطالعه از نوع مداخله ای و نیمه تجربی است. نمونه های مورد پژوهش، 190 دانش آموز دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان شهر سیریک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته، شامل دو بخش سوالات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. سپس برنامه آموزشی برای گروه مداخله انجام گردید و پس از گذشت 2 ماه مجددا همان پرسشنامه به شرکت کنندگان داده شد تا تکمیل نمایند. اطلاعات گردآوریشده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های t-test, Chi square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 16.25±1.2 سال بود. میانگین نمره آگاهی دو گروه مداخله و کنترل قبل از آموزش تفاوت معنی داری نداشت، اما پس از آموزش میانگین نمره آگاهی در گروه مداخله به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود P<0.05نتیجه گیری نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانش آموزان در زمینه کمخونی فقر آهن بود. لذا پیشنهاد میگردد برنامه های آموزشی برای دانش آموزان دختر در تمامی سطح تحصیلی به اجرا درآید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir