توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه اثر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه اثر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه اثر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه اثر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبرد فرا شناختی یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده، جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آمورزان دبیرستان سماء مقطع دوره دوم تشکیل داده اند که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش هم شامل دو کلاس از مقطع دوم تجربی بود که به صورت در دسترس انتخاب گردیده اند. تعداد دانش آموزان هر کلاس 18 نفر و تعداد کل نمونه 36 نفر بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده اند. همچنین برای اندازه گیری راهبرد های فرا شناختی یادگیری خودتنظیمی آزمودنی ها از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) استفاده شده است. درابتدای ترم از هردو گروه در شرایطی یکسان پیش آزمونی به عمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت یک ترم در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و درنهایت در پایان ترم جهت بررسی تغییرات حاصله پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. برای تحلیل داده های به دست آمده از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته ها نشان داد که راهبرد های فرا شناختی یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کارپوشه الکترونیکی یکی از ابزارهای یاددهی، یادگیری و سنجش است که در آن یادگیرندگان به فعالیت بیشتر ترغیب شده و درنهایت به موفقیت های بیشتری در یادگیری و مهارت های مربوط به آن نایل می شوند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir