توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کارآموزی در دفتر دادگاه عمومی دارای 188 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در دفتر دادگاه عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل اول
نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی    

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .
شماره پرونده : 83/48ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.
شماره پرونده:  83/24ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.
نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.
مهر شعبه                         امضای سرپرست
    گزارش شماره 2
نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی
نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه
مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی
پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.
مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :
1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.
2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.
3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.
4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.
5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.
مهر شعبه                         امضاء سرپرست
گزارش شماره 3
نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی
نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه
پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده. 
پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است.  نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :
1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره
ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.
2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.
4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.
5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.
6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.
7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.
مهر شعبه                     امضای سرپرست

«اصطلاحات»

1- دادنامه : ورقه ای است چاپی که احکام و قرارهای دادگاه در آن تایپ می شود.
2- اجراییه : ورقه ای که در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت محکوم له و محکوم علیه مشخصات حکم و موضوع آن و پرداخت حق الاجرا توسط محکوم علیه قید شده به امضاء دادرس مدیر دفتر و مهر شعبه می رسد.
3- واخواست نامه : ورقه ای است که به موجب آن دارنده سفته در صورت عدم پرداخت  وجه آن در سررسید ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض می نماید.
مدیر دفتر نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را برای خوانده فرستاده و طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می نماید و اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده تا صدور رأی را انجام می دهد. در اول وقت اداری هر روز از روزی دفتر تعیین وقت پرونده هایی که برای آن روز تعیین وقت شده را به دادگاه می فرستد. هر گاه پس از جلسه رسیدگی یکی از قرارهای اعدادی از قبیل استماع شهادت شهود کارشناسی تحقیق و نماینده محلی (که پرونده را برای وقت رسیدگی و صدور رأی آماده می نماید(صادر یا دستور اداری اعم از مطالبه پرونده دیگر استعلام موضوع از مراجع رسمی صادر شود مدیر دفتر دستور اجرای آن را به کارمندان دفتری داده و بر انجام صحیح آن نظارت می نماید. در صورتی که دادگاه چند قرار را با هم صادر نماید مثلاً قرار تحقیق محلی و کارشناسی مدیر دفتر کلیه اقدامات مربوط به هر یک از قرارها را تا جایی که با هم منافات ندارد انجام مید هد مثلاً در صورت صدور قرار کارشناسی چون اجرای این قرار مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است ابتدا وقت احتیاطی جهت بررسی این موضوع تعیین و پس از احراز پرداخت آن وقت رسیدگی تعیین می نماد.
مهر شعبه                         امضای سرپرست
    گزارش شماره 4
فصل دوم
1- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه علیرضا عطری
2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه ازناحیه وکیل اکرم معصومی
کلاسه : 83/13/2035                  خواسته : تمکین
خواهان : علیرضا عطری             خوانده : اکرم معصومی
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13
وکیل : مریم بی پروان
شرح دادخواست : پرونده مذکور دارای 2 دادخواست می باشد که دادخواست اولیه را خواهان پرونده علیرضا عطری جهت تمکین از ناحیه زوجه تنظیم می نماید. پس از تنظیم دادخواست که به وکالتنامه وکیل الصاق تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق عقدنامه و شناسنامه استشهادیه محل مبنی بر عدم تمکن مالی جهت اعشار از هزینه دادرسی نیز می باشد با ارجاع از ناحیه معاونت محترم دادگستری به شعبه سیزدهم ارجاع می شود. پس از ثبت و تقدیم دادخواست به نظر رئیس شعبه رسیده تا دستور تعیین دقت و نهایتاً اخطاریه به طرفین ابلاغ گردد.
رأی دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست اولیه از ناحیه خواهان آقای علیرضا عطری .
دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه خواهان را فاقد قابلیت استماع دانسته و به رد آن اظهار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

«قرار رد دعوا »
2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیل اکرم معصومی.
شرح لایحه از ناحیه وکیل اکرم معصومی : مطالبه نفقه معوقه و الزام خوانده (علیرضا عطری) به پرداخت  نفقه به مبلغ مقرم 500000 ریال به استناد مواد (1106- 1107) ق.م و نظر به اینکه به مجرد عقد زن مستحق دریافت نفقه است و حق حبس از ناحیه زوجه مسقط حق دریافت نفقه نمی باشد که رأی (قرار) صادره از شعبه 13 به شماره    نیز مثبت این ادعاست.
جلسه دادرسی :
در جلسه مورخ 16/8/83 دادگاه تشکیل و طرفین دعوا حضور ندارند لایحه ای از وکیل خواهان (اکرم معصومی) واصل شد. که جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به قرار استماع شهادت شهود از دادگاه تقاضا نمود لذا دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و با اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین دعوت شوند، خوانده نیز دعوت تا احیاناً از خود دفاع کند.
در تاریخ 14/10/83 جلسه دادگاه تشکیل و جملگی طرفین حضور دارند وکیل خواهان خواسته خود را 800000 تومان اعلام و نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیز اقدام می نماید و نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت تاریخ صدور حکم برای هر ماه 30000 تومان اعلام و خوانده اعلام نمود که قبول دارم.
گردشکار : خواهان (اکرم معصومی) دادخواستی با خواسته فوق (مطالبه نفقه معوقه)
بطرفیت خوانده بالا (علیرضا عطری) تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه    و جری تشریفات قانونی در رفت      به تصدی رئیس شعبه 13 تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
اعلام ختم دادرسی و صدور «رأی» :
ادعای خواهان اکرم معصومی به وکالت مریم بی پروا و به طرفیت علیرضا عطری بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت صدور حکم از قرار هر ماهی 50000 تومان و تقلیل به ماهی 30000 جمعاً 800000 تومان می باشد خوانده ادعای خواهان را قبول داشته، دعوی تا سقف 597000 را وارد تشخیص و مستند به مواد (1106-1107) ق.م. و مواد 198- 502-503-519 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 597000 بابت اصل خواسته و مبلغ 90550 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.
و در خصوص مازاد بر محکوم به عنایت به مراتب مذکور و عدم استحقاق خواهان مستند به 197 قانون اخیر الذکر حکم به بطلان صادر و در خصوص ادعای اعسار با عنایت به استرداد درخواست آن مستند به بند ب.م 107 ق.آد.م قرار در دعوا صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نظریه کارآموز : با نگرش به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دقت در رعایت تشریفات دادرسی و دفتری و رسیدگی ماهوی دادگاه ایراد و اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق موازین صادر و امر به اجرای آن داده شده است.
مهر شعبه                     امضاء سرپرست
    گزارش شماره 5
مطالبه وجه چک
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرج
پرونه کلاسه : 83/13/201          وکیل : حمیدرضا کریمی
خواهان : فتح اله امیری             خوانده : غلامرضا نجاری
خواسته : مطالبه وجه چک به شماره    به مبلغ 5000000 تومان
شرح دادخواست : خواهان پرونده با معرفی وکیل دعوایی به خواسته فوق به طرفیت غلامرضا نجاری طرح می کند. دلایل و منضمات دادخواست تکمیل و وکیل پرونده با استناد به مواد 22-7-3 قانون صدور چک و 68 از ق.آ.د.م. و قاعده فقهی لاضرر و استناد به م 519 ق.آ.د.م. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دعوا را نموده در ضمن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل را از دادگاه خواستار است دادخواست پس از مراحل قانونی در این شعبه ثبت و دقت رسیدگی تعیین لذا اخطاریه به طرفین ابلاغ می شود ارسال لایحه از وکیل خواهان به دادگاه مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده و موجبات احقاق حق موکل را از دادگاه طی مراحل قانونی تقاضا دارد، آدرس وکیل خواهان و خوانده پرونده نیز تغییر ولی به دفتر دادگاه اعلام می شود تا اخطاریه های بعدی به آدرس جدید نامبردگان ابلاغ شود و نیز دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه چک مورد نظر از بابت  تضمین در خصوص معامله می باشد با خواهان دعوا بوده و خودش نقشی در اصل معامله نداشته است. وکیل پرونده از اقرار صریح خوانده به ضررش استفاده کرده و تقاضای محکومیت وی را نموده است.
گردشکاری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و بطرفیت خوانده پرونده با وکالت حمیدرضا کریمی طرح می کند که پس از ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت به کلاسه 13183/201 و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسات دادگاه با حضور اصحاب دعوا و یا ارسال لایحه از طرف وکیل خواهان و اقرار صریح خوانده دادگه نهایت ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
جلسه دادرسی :
در جلسه مورخ 8/7/83 لایحه ای از سوی وکیل خواهان تقدیم دادگاه می گردد، خوانده دعوا
اذعان نموده که چک بابت ضمانت بوده است و قرار بوده که استرداد شود که نشده است و لایحه مجدد وکیل پرونده در تاریخ 11/9/ 83 که تقدیم دادگاه با علام ختم دادرسی مبادرت  به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه » دادنامه شماره 305 ، مورخ 19/9/83  :
در خصوص دعوی خواهان با وکالت حمیدرضا کریمی و بطرفیت غلامرضا نجاری به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 797944 به مبلغ 5000000 تومان و برگزاری جلسات مورخ 11/9/83 و 8/7/83 و اقرار صریح خوانده و دفاعیات وکیل پرونده از خواهان و محتویات پرونده و دفاعیات بلاوچه و بدون دلیل خوانده مبنی بر اینکه شهودی دارد ولی شهود خود را معرفی نمی نماید، دعوی خواهان را در خصوص اصل خواسته وارد دانسته و با استناد به مواد 519-503-502-198 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به مبلغ اصل چک و 95250 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید، این حکم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نظریه کارآموز : بررسی مجموع محتویات و اوراق پرونده و مندرجات آن و دقت در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استناد به مواد قانونی به رسیدگی شکلی و ماهوی اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی می باشد.
مهر شعبه                     امضاء سرپرست
    گزارش شماره 6
مطالبه نصف مهریه
شعبه رسیدگی کننده : شعبه 13 دادگاه عمومی و حقوقی کرج
شماره پرونده : 83/13/465
خواهان : مریم دولت خواه         خوانده : صدراله آزری
خواسته : مطالبه نصف مهریه (تعداد 150 سکه بهارآزادی از 300 سکه) مقدم 12000000 تومان اعسار از هزینه دادرسی
شرح دادخواست :  خواهان دادخواستی به خواسته فوق علیه خوانده دعوی طرح و تقدیم می نماید که پس از طی مراحل قانونی در شعبه فوق ثبت و تاریخ تقدیم آن به طرفین اعلام و اخطاریه در خصوص حضور و علت آن در این شعبه به طرفین ابلاغ می گردد. تاریخ رسیدگی اولین جلسه نیز اعلام می گردد.
جلسه دادرسی : در تاریخ 9/8/83  در وقت مقرر پرونده کلاسه   تحت نظر بوده خواهان حضور ندارد ولی خوانده حاضر است، ملاحظه گردیده که در برگ ثانی اخطاریه ارسال برای خواهان ار مرجع مربوط اعاده نشده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست لذا وقت احتیاطی تعیین و سابقه نتیجه ابلاغ اخطاریه مطالبه می گردد ولی در برگ دادخواست وقت رسیدگی نیز حضوراً به خواهان ابلاغ شده بود که نهایتاً دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید لذا در تاریخ 10/10/83 خواهان حاضر ولی علیرغم ابلاغ اخطاریه به خوانده حضور ندارد ولایحه ای نیز از وی و اصل نشده است ، لذا خواهان خواسته خود را که مطالبه نصف مهریه است اعلام می دارد همچنین اعسار از هزینه دادرسی که در صورت لزوم شهود خود را حاضر می کند و با صدور قرار استماع شهادت شهود از دادگاه دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید.
مجدداً در تاریخ 4/11/83 طرفین حاضر شهود نیز اظهارات خود را دال بر عدم تمکن مالی خوانده جهت پرداخت هزینه دادرسی بیان می نماید.
رأی دادگاه در خصوص دو یا قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.
در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 235000 تومان با عنایت به دادخواست تقدیم و گواهی شهادت شهود و اقرار خوانده نیز ادعای خواهان را در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی قبول دارد دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت دارد و مستند به م 506 ق.ا.د.م حکم به قبول اعسار از پرداخت هزینه دارای صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و به لحاظ میزان آن قطعی است.
گردشکار : با دستور از رئیس شعبه دفتر جهت رسیدگی به اصل دعوا و ارجاع به نظر معاونت محترم قضایی پرونده را رسانده که باز هم به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اخطاریه به خواهان و خوانده ابلاغ می شود و در تاریخ 1/2/84 جمله دادگاه تشکیل ولی خوانده دعوی حضور ندارد و لایحه ای جهت دفاع از خود ارسال ننموده است، خواهان اعلام می دارد که خواسته امر همان است که در دادخواست اعلام نموده است دادگاه مبادرت به صدور رأی و اعلام ختم دادرسی می نماید.
رأی دادگاه در ماهیت پرونده              دادنامه شماره   
در خصوص دعوی خواهان مریم دولت خواه بطرفیت خوانده صدراله اژدری به مطالبه نصف مهریه به مقدار 150 عدد سکه مقوم 12000000 تومان با عنایت م دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده خوانده دفاع موجهی نداشته است دعوی خواهان را وارد تشخیص و با استناد به م 1082 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و تحویل خواسته فوق را صادر و اعلام می نماید . بدیهی است اجرای احکام در هنگام اجرای حکم نسبت به وصول هزینه دادرسی از محکوم لها اقدام خواهد نمود. حکم صادر . حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدید نظر استان تهران قابل اعتراض می باشد.
مهر شعبه                     امضاء سرپرست
   گزارش شماره 7
مطالبه وجه چک
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوق کرج
کلاسه پرونده : 13184/470
خواهان : عباس کیوان فر         خوانده : مرتضی حفاری
خواسته : تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به مطالبه وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
شرح دادخواست : خواهان بر حسب مدارک یک فقره چک بلامحل به مبلغ 1350000 تومان از خوانده طلبکار است با مراجعه به بانک و عدم وصول آن مبادرت به گواهی عدم پرداخت آن می نماید.و با اعمال ماده 198- 515- 518 قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را از دادگاه تقاضامند است.
گردشکار : خواهان به شرح بالا دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه چک موجود طرح و تقدیم دادگاه می نماید که قرار ارجاع و ثبت در این شعبه به جریان می افتد دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص خواسته خواهان قرار تامین خواسته صادر می نماید.
«قراردادگاه در خصوص قرار تامین خواسته »
با نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار خواسته نموده و از طرفی نیز ارکان و شرایط درخواست فراهم است دادگاه با استناد به بند ج.م. 108 ق.آ.د.م. قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک از اموال خوانده را صادر و اعلام می دارد، هزینه اجرای قرار بر عهده خواهان است، قرار پس از ابلاغ قابل اجراست و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
جلسه دادرسی : در تاریخ 23/6/84 جلسه دادگاه تشکیل و پرونده کلاسه 1384/470 نظر می باشد خواهان حاضر ولی خوانده علیرضا ابلاغ اخطاریه حضور ندارد و لایحه ای از جانب وکیل و خواهان که خواسته خود را در دادخواست نوشته بود باز اعلام میدارد. لذا دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.
گردشگری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک طرح می نماید که پس از ارجاع از سوی معاونت دادگستری به این شعبه ارجاع از سوی معاونت دادگستری به این شعبه ارجاع می شود که پس از طی مراحل قانونی، تشکیل جلسات و محتویات و مندرجات پرونده نهایتاً دادگاه مبادرت به ختم دادرسی و صدور رأی می نماید.
دادنامه و شماره   
در خصوص دعوی خواهان عباس کیوان فر به طرفیت مرتضی حفاری و نجواته مطالبه وجه چک موجود در دادخواست به میزان 1350000 تومان با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به اینکه سررسید چک 30/6/84 بوده لذا دعوای نامبرده قابلیت استماع را نداشته و قرار در آن صادر می شود. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
نظریه کارآموز : از لحاظ شکلی چه در خصوص اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین ووقت رسیدگی در خصوص پرونده مطروحه ایرادی متوجه مدیر دفتر در دادگاه نمی باشد. و از لحاظ ماهوی نیز با توجه به محتویا و مندرجات پرونده قرار رأی دادگاه براساس موازین قانونی و تیزبینی رئیس شعبه صادر شده است.
مهر شعبه                     امضاء سرپرست

    گزارش شماره 8
خلع ید 
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوق کرج
پرونده کلاسه : 13184/97
خواهان : اصغر پرنیان            
خوانده : خانعی زحمت کش- هوشنگ مهدوی- علی رفیعی- (و حبیب آمیرزاحسینی- مجتبی باقری وکیل خواندگان)
وکیل : علیرضا ملک پور- آیدین صادقی (وکیل خواهان)
خواسته : خلع ید نسبت به خواسته و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی و قلع و قمع بنای موجودی .
شرح دادخواست : وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اذعان دارند که موکل مطابق با سند رسمی شماره 251/0 14/11/53 دارای 3 دانگ مشاع از ] دانگ از یک قطعه 27 متری از پلاک 151 اصلی واقع در گوهردشت می باشد. بعلت مسافرت موکل به خارج از کشور خواندگان مهم موکل از قطعه مذکور را تصرف و مبادرت به عملیات ساختمانی نموده اند با جلب نظر کارشناس و استعلام از اداره ثبت اسناد املاک کرج و تحقیق در این مورد تقاضای محکومیت خواندگان به خلع ید از خواسته مذکور و بدواً تقاضای صدور دستور موقت را دارم و همچنین اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضا است.
جلسه دادرسی : در تاریخ 29/3/84 در وقت مقرر جلسه دادگاه شعبه 13 در خصوص پرونده کلاسه 13184/79  خواهان حضور ندارد و از خواندگان فقط خوانده ردیف سوم حضور دارد و وکلای خواندگان ردیف (5-4) نیز حاضرند وکلای خواهان اعلام خواسته موکل خود را تقاضا دارند و وکلای خاندگان ردیف (5-4) اعلام می دارند که موکلین ما نه مالکیتی در ملک دارند و نه تصرفی، وکلای خواهان مجدداً اعلام می کنند چگونه پاسخ استعلام نیامده خواستار تجدید جلسه دادگاه هستند لذا وقت احتیای تعیین و پیرو سابقه استعلام به نظر دادگاه برسد.
گردشکار : خواهان دادخواستی با وکالت وکلای خود و به طرفیت خواندگان پرونده بخواسته خلع ید از آنها طرح می کند که پس از ارجاع به این شعبه و انجام تشریفات قانونی جلسات دادگاه تشکیل محتویات پرونده بررسی و مطالب طرفین صورت مجلس پاسخ استعلام ثبتی اعلام و اخطارها و رفع نواقص پرونده نیز رفع و ابلاغ می شود که دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه : 
در خصوص دعوی خواهان اصغر پرنیان با وکالت ملک پور- صادقی بطرفیت خواندگان پرونده 1- خانعلی- هوشنگ- علی- کیانوش با وکالت میرزا حسنی- باقری بخواسته دستور موقت و خلع ید مقوم به 11000000 ریال قلع و قمع بنای احداثی مقوم 3100000 ریال با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی شخص دیگری غیر از خواهان مالک ملک متنازع فیه می باشد و مالکیت خواهان بر ملک مذکور محرز نیست و خلع ید نیز فرع بر اثبات مالکیت است لذا دادگاه دعوی خواهان را قابلیت استماع نداشته و مستنداً به رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیئت عمومی ایران عالی کشور قرار رد آنرا صادر می نماید قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir