توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه رفتار شهروندی سبزمانی با سرمایه اجتماعی کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه رفتار شهروندی سبزمانی با سرمایه اجتماعی کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه رفتار شهروندی سبزمانی با سرمایه اجتماعی کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه رفتار شهروندی سبزمانی با سرمایه اجتماعی کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر سنجش ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران می باشد روش پژوهش توصیفی همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی است جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کاربران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران به تعداد 100 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه گردآوری شد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف 2000 و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ونیکس و بولن 2000 می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و امار استنباطی آزمون کولموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی 0/321 کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز آشکار ساخت که رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن قادر هستند 18 درصد واریانس تغییرات سرمایه اجتماعی را یپش بینی کنند و با توجه به مقدار Beta=0/315 بعد جوانمردی بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات اموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir