توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه سبکرهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه سبکرهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه سبکرهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه سبکرهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران شهر کوهدشت صورت گرفته است. در این تحقیق که توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، آموزگاران و معلمان شهر کوهدشت میباشد که تعداد کل مدیران 133 نفر ( 58 نفر مقطع ابتدایی، 30 نفر مقطع اول متوسطه، 45 نفر مقطع دوم متوسطه) و تعداد معلمان 1286 نفر ( 431 نفر مقطع ابتدایی، 415 نفر مقطع اول متوسطه، 440 نفر مقطع دوم متوسطه) بود که طبق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای جامعه مدیران 99 و برای جامعه معلمان 298 نفر تعیین و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی بر حسب مقطع مدیریت و مقطع تدریس انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای مورد نیاز، از پرسشنامههای استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس و افسردگی بک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر شاخصهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری و افسردگی =0/267 بدست آمد که در سطح آلفای 0/01 معنادار بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد سبک رهبری معنادار بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد سبک رهبری =0/259 و r=0/245 بدست آمد که در سطح آلفای 0/01 معنی دار است sig<0/01

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir