توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نگرش پرستاران نسبت به مرگ دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگرش پرستاران نسبت به مرگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نگرش پرستاران نسبت به مرگ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نگرش پرستاران نسبت به مرگ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: مواجهه با پدیده مرگ بیمار مرحله ای اجتناب ناپذیر در حرفه علوم پزشكی به خصوص برای گروه پرستاری می باشد. در بسیاری از موارد پرستار تنها فردی است كه در هنگام مرگ، مراقب بیمار است و نگرش نسبت به مرگ یكی از مهمترین عواملی است كه بر روی رفتار مربوط به حرفه مراقبت سلامت اثر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان نسبت به مرگ در سال 1393 انجام گرفت.روش كار: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 106 پرستار شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان به روش نمونه گیری سرشماری از بین تمامی افراد واجد شرایط پژوهش انجام گرفت. داده ها توسط پرسشنامه های مشخصات دموگرافیك و مقیاس استاندارد تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ (DAP-R) جمع آوری و توسط spss-16 به كمك آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس، آزمون تعقیبی شفه، آزمون تعقیبی توكی و همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین و انحراف معیار نگرش به مرگ پرستارن 150.23±14.4 بود. آزمون آماری رگرسیون چندگانه بین نگرش به مرگ با سابقه كار همبستگی منفی معنی داری را نشان داد (p<0.007)، بطوری كه با هر سال افزایش سابقه كاری نگرش منفی به مرگ 5 برابر كمتر می شد. همچنین بین نگرش به مرگ و آموزش همبستگی مثبت معنی دار مشاهده شد (p<0.003). لذا پرستارانی كه دوره های آموزشی و كارگاه های مراقبت از مرگ را گذرانده بودند، نگرش بهتری داشتند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد كه پرستاران نسبت به مرگ نگرش مثبتی داشتند. پرستاران به دلیل ماهیت شغلی خود زمان طولانی تری را برای مراقبت از این بیماران و همراهانشان سپری می كنند و ارتباط نزدیك تری با اعضای خانواده و همراهان بیماران دارند. وجود دید و نگرش مثبت در پرستاران می تواند در مراقبت از بیماران و حمایت اعضای خانواده آنها موثر باشد.
كلید واژه: نگرش، پرستاران، مرگ

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir