توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی در والدین دارایکودکان اوتیسم انجام شد. در این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترلبود، جامعه آماری شامل تمامی والدین دارای کودک اوتیسم مدرسه اسنتنایی شهیدان فرزدقنی (ویژه کودکاناوتیسم) شهر شیراز در نیمه دوم سال 1395 بودند که از این میان 30 والد بالحاظ کردن ملاک های ورود و خروجبه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند، سپسدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی دو ماه (8 جلسه 90 دقیقه ای) برای گروه آزمایش برگزار شد. گروه کنترلدر این مدت هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. هر دو گروه در آغاز و پایان درمان با پرسشنامه بهزیستیروان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با اسنفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحرافاستاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس، برای آزمون فرضیه ها) توسط از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم با اثربخشی معناداری همراه است. پیشنهاد می شود که از نتایج پژوهش حاضر برای طراحی برنامه هایآموزشی و درمانی در حوزه والدین دارای کوکان مبتلا به اوتیسم استفاده شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir