توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی افراد 15 تا 29 سال منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل می باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه های پارسنز، مرتن، گیدنز و مولار است. این تحقیق به روشپیمایشى و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان منطقه 3شهرداری شهر اردبیل که بر اساس سرشماری سال 1390 تعداد آنها 111150 برآورد شده است تشکیل می دهد جهتانتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تعداد نمونه ها بر اساس فرمول حجم نمونه گیری کوکران400 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های t دو نمونه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. در نهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: تقاوت معناداری بین احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان وجود دارد و با توجه به اینکه میانگین امنیت اجتماعی برای زنان برابر با 3/36 و برای مردان برابر با 3/84 می باشد حاکی از این است که زنان احساس امنیت اجتماعی نسبت به مردان دارند و بین احساس کنترل اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان منطقه3 شهرداری شهر اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهایمستقل وارد شده در معادله جمعا 37 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. همچنین بررسی مدل رگرسیونی نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه بیشترین مقدار ضریب بتای استاندارد شده متلعق به متغیر کنترل اجتماعی (0/41) می باشد که سهم بیشتری در تببین تغییرات متغیر وابسته (امنیت اجتماعی) دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir