توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی پرداخته می شود. تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق از جمله تحقیقات پیمایشی) توصیفی - کاربردی( است. و همچنین با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات که از طریق پرسشنامه و در یک مقطع زمانی مشخص انجام گرفته است، از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی است. در این تحقیق از آنجا کهجامعه آماری کلیه مدیران مالی و کارشناسان حسابداری مستول در دستگاه های اجرای شهر همدان در بهار ) 1395 ( می باشد که تعداد این افراد در دستگاه های اجرایی شهر همدان 72 نفر می باشد طبق جدول مورگان و همکاران حجم نمونه تحقیق برابر 63 نفر انتخابشد. و روش نمونه گیری در دستگاه های اجرای شهر همدان به صورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ محاسبه شده است که برای آزمون فرضیه های از پیرسون،رگرسیون و فریدمن استفاده شده است. و نتایج نشان داد که بین حسابداری تعهدی و ابعاد آن با تصمیم گیری بهینه رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حسابداری تعهدی بیشترین میانگین را تعامل اطلاعات دارا می باشد و از بین ابعاد حسابداری تعهدی گزارش های شبکه ای پیش بینی کننده ای خوبی برای تصمیم گیری بهینه در دستگاه های اجرایی می باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir