توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعیین اولویت ابعاد سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین اولویت ابعاد سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعیین اولویت ابعاد سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تعیین اولویت ابعاد سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف اولویت بندی ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاقه حرفهای در بین اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل انجام پذیرفت. تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 691 نفر بهدست آمد. روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که پایایی هر کدام از پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. قبل از آزمون فرضیه تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای اطمینان از نرمال بودن دادههای تحقیق استفاده گردید که نتایج نشان داد دادههای تحقیق - غیرنرمال میباشند. بنابراین استفاده از آزمونهای ناپارامتریک مجاز است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای استفاده شد در ادامه برای یافتن وزن نسبی ابعادمتغیرسرمایه اجتماعی در تاثیر بر اخلاق حرفهای در تکنیک اهمیت نسبی بر اساس مدل جانسون از نرم افزار آماری R استفاده گردید که نتایج نشان داد بعد سرمایه ارتباطی دارای بیشترین وزن نسبی و بعد سرمایه شناختی دارای کمترین میزان اهمیت نسبی میباشند

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir