توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاثیر مدیریت بر اساس سه مدل سیستمی مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر مدیریت بر اساس سه مدل سیستمی مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر مدیریت بر اساس سه مدل سیستمی مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر مدیریت بر اساس سه مدل سیستمی مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی مقایسهای مدلهای مدیریتی بصورت سه مدل سیستمی مترتب بر مدیریت بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس مدل های سیستم عقلایی بسته، طبیعی بسته و عقلایی بازبه دو صورت پیمایشی و توصیفیانجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش پرسنل رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشند ،حجم نمونه را 300 نفر تشکیل میداد.روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شد وبرای تعیین مقادیر نمونه هر بیمارستان از روش تخصیص متناسب استفاده شد.ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی آن اثبات شد و اعلام نظر صاحب نظران روایی آن را تایید کرد. بهمنظور پاسخ به سوالهای پژوهش از آزمونT وآزمونANOVAاستفاده شد و نتایج زیر بدست آمد: مدیریت بیمارستانهای دولتی کرمانشاه از سیستم عقلایی بسته تبعیت میکند و برای مقایسه میزان تبعیت از آزمون کروسکالوالیس استفاده شده است و طبق نتایج بیمارستان معتضدی دارای بیشترین رتبه و بیمارستان طالقانی کمترین رتبه را داشته است؛ ( 2 مدیریت بیمارستانهای دولتی شهر کرمانشاه از مدل طبیعی بسته تبعیت نمیکند. در این میان بیمارستان معتضدی دارای بیشترین رتبه و بیمارستان طالقانی کمترین رتبه را داشته است؛ ( 3) مدیریت بیمارستانهای کرمانشاه از مدل عقلایی باز تبعیت نمیکند و طبق نتایج آزمون بیمارستان معتضدی دارای بیشترین رتبه و بیمارستان طالقانی کمترین رتبه را دارا بوده است؛ ( 4) بهمنظور بررسی بین عواملجمعیت شناختی و میزان تبعیت برای بررسی ارتباط میزان تبعیت در بعضی از گزینهها از میزان تبعیت رابطه معنیدار وجود نداشت.پیشنهادکاربردی انجام مطالعات موازی بامطالعات انجام شده پایان نامه اینجانب، بررسی نهایی از وضعیت مدیریتی وارائه الگوی مناسب و متناسب مدیریتی برای هربیمارستان و هربخش درهربیمارستان صورت گیرد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir