توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تأثیر امنیت ادراکشده بر قصد استفاده سرمایه گذاران بورس از سیستمهای معاملات برخط دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر امنیت ادراکشده بر قصد استفاده سرمایه گذاران بورس از سیستمهای معاملات برخط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأثیر امنیت ادراکشده بر قصد استفاده سرمایه گذاران بورس از سیستمهای معاملات برخط،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر امنیت ادراکشده بر قصد استفاده سرمایه گذاران بورس از سیستمهای معاملات برخط :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از عوامل رونق بازار بورس، راهاندازی سامانه معاملات برخط و گسترش سطح دسترسی مردم به بازار سرمایه است. گسترش استفاده از اینترنت، مسئله امنیت اطلاعات را به چالشی مهم تبدیل نموده است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیرابعاد امنیت ادراکشده (اعتبار، اطمینان و حریم خصوصی) توسط سرمایه گذاران بر قصد استفاده آنها از سیستم معاملات برخط است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای جمعآوری دادهها ازپرسشنامههای استاندارد گفن و همکاران ( 2003 )، لی ( 2009 ) و روکا و همکاران ( 2009 ) استفاده شد که پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به میزان0/899 تایید گردید جهت آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار 0.18AMOS و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که امنیت، نگرش، سهولت استفاده و سودمندی درکشده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده سرمایه گذاران از سیستم معاملات برخط دارند. در این میان، امنیت درکشده بیشترین تأثیر را بر قصد استفاده سرمایه گذاران از سیستم معاملات برخطدارد و پس از آن بهترتیب سودمندی، نگرش و سهولت استفاده دارای بیشترین تأثیر بودند. بنابراین، مدیران کارگزاریها و سیستمهای معاملات برخط باید با افزایش امنیت سیستمهای اینترنتی و افزایش اعتماد ناشی از آن، میزان استفاده از خدمات آنلاین را در بین سرمایه گذاران افزایش دهند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir